Asiantuntijaluennot ja -alustukset

Taloustutkimuksen uusi tutkimusyksikkö, Taloustutkimus LAB perustettiin vuoden 2023 alussa. Sen tavoitteena on ymmärtää suomalaisia ja Suomea tutkimalla erilaisia ilmiöitä korkean tason paikkatietoanalyysillä erilaisin tilastollisin menetelmin. Tuomme ennen kaikkea selittävää ymmärrystä siitä, mitä data meille kertoo suomalaisten arvoista, asenteista ja käyttäytymisestä ja mitkä tekijät vaikuttavat eri ilmiöihin ja millä voimakkuudella. Olennaista on menneiden kehityskulkujen ymmärtäminen ja kontekstointi sekä tulevaisuuden kehityskulkujen mallintaminen datasta.

Taloustutkimus LAB tarjoaa uutena palveluna asiantuntijaluentoja ja -alustuksia erilaisiin tilaisuuksiin, kuten seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja organisaatioiden sisäisiin päiviin.

Alustuksemme keskittyvät tutkimiimme aiheisiin ja erityisosa-alueisiin. Ne pohjautuvat pitkältä aikaväliltä keräämäämme dataan ja niistä tehtyihin analyyseihin sekä akateemisiin tutkimuskehyksiin ja julkaisuihin. Koska keräämme jatkuvasti uutta dataa eri ilmiöistä, ajantasainen tieto ja tutkimustulokset ovat teidän käytössänne uusia oivalluksia varten.

Kantava pääteemamme on Suomen ja suomalaisten eriytyminen ja sen tarkastelu tilastollisin menetelmin ja kartalle mallintaen (esimerkiksi kunta- tai postinumerotasolla). Erityinen huomio on ihmisten perusarvojen yhdistämisessä rakenteellisiin taustatekijöihin. Perinpohjaisiin tilastollisiin analyyseihin pohjautuva lähestymistapa tuo esille ilmiöiden monisyisyyden ja eri tekijöiden väliset yhteydet.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on tällä hetkellä monia kehityskulkuja, jotka ovat mittareiden perusteella pikemminkin syventämässä eroja ihmisryhmien välillä kuin luomassa koheesiota, yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa. Jotta asioihin voidaan keksiä ajoissa ratkaisuja, on kuilujen syvyys ja päällekkäisyys syytä tunnistaa.

Tutkijamme ovat perehtyneet erityisesti seuraaviin asioihin:

Jussi Westinen on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori Åbo Akademista ja hän toimii Taloustutkimuksessa tutkimuspäällikkönä.

Hänen väitöskirjansa (2015) käsitteli yhteiskunnallisten jakolinjojen ja puoluevalinnan välistä suhdetta 2000-luvun eduskuntavaaleissa. Kattoteemana hänen julkaisuissaan on ollut Suomen ja suomalaisten jakautuminen sosiodemografisesti, sosioekonomisesti, alueellisesti sekä yhteiskunnallisten näkemysten ja arvojen pohjalta. Metodologisesti Westisellä on vankka kokemus erityisesti tilastollisten monimuuttujamenetelmien hyödyntämisestä tutkimuksissa.

Westinen on ollut vuosikymmenen ajan tiedotusvälineissä vaaliasiantuntijana muun muassa Ylellä, Svenska Ylellä, Helsingin Sanomissa sekä maakuntalehdissä ja toiminut vierailevana tutkijana Uppsalan ja Göteborgin yliopistoissa. Hän on pitänyt vierailijaluentoja yliopistoissa ja lukuisia alustuksia eri organisaatioissa sekä julkaissut artikkeleita niin sanomalehdissä, vaalitutkimuskirjoissa kuin tieteellisissä aikakausilehdissä. Ajankohtaisten teemojen kiteyttäminen tutkimusasetelmiksi ja tiedon ja tutkimuksen popularisointi ovat hänelle läheisiä asioita.  

Jussin voi kutsua puhumaan organisaatioosi esimerkiksi näistä teemoista: Millä eri tavoilla Suomi repeää, miten repeämisen tavat limittyvät toisiinsa ja mitä tämä merkitsee suomalaiselle yhteiskunnalle? Millaisiin poliittisiin ja sosioekonomisiin alueisiin Suomi jakautuu? Miltä Suomen poliittinen maisema näyttää: onko todellisuus typistetty vasemmisto–oikeisto- ja liberaali–konservatiivi-nelikenttään? Miltä näyttää huolettomien menestyjien, omaa vastuullisuuttaan korostavien ja perinteikkyyttä korostavien mielenmaisema ja rakentuuko muun muassa näistä ryhmistä koko ajan vahvemmin eri todellisuuksissa eläviä ”heimoja”?

Jaakko Kaartinen, tutkimusjohtaja (TM, väitöskirjatutkija), arvotutkija, on perehtynyt arvojen ja asenteiden mittaamiseen ja niiden vaikutuksiin ihmisten valinnoissa ja laajemmin yhteiskunnallisessa kehityksessä.

Kaartinen on erikoistunut arvoperustaisten väestömallien toteuttamiseen laajoihin empiirisiin aineistoihin, tilastollisiin analyyseihin ja syvään arvoteoreettiseen osaamiseen perustuen. Hän on työskennellyt kymmenen vuoden ajan laajasti viranomaisten, puolueiden, ammattiliittojen ja järjestöjen sekä yritysten kanssa. Kaartinen on suunnitellut ja toteuttanut laajoja tutkimusohjelmia ja niistä johdettuja tutkimusperustaisia tietomalleja, joita käytetään toiminnan ja palvelujen strategisessa suunnittelussa sekä niiden kohdentamisessa väestöllisesti.

Kaartisen voi kutsua puhumaan organisaatioonne esimerkiksi arvojen vaikutuksesta toimintaympäristön muutoksiin, arvoristiriidoista ja arvopolarisaatiosta suomalaisessa yhteiskunnassa, sukupolvisesta ja alueellisesta eriytymisestä ja arvoihin sekä asenteisiin liittyvistä mahdollisuuksista viestinnässä.

Jaakko Madetoja (paikkatietoasiantuntija, Lead Data Scientist) on koulutukseltaan tekniikan tohtori (TkT). Hänen väitöskirjansa käsitteli tilastollisia paikkatietoanalyysejä ja niihin liittyviä epävarmuuksia.

Madetojalla on pitkä tausta monipuolisesta paikkatietomenetelmien koulutuksesta ja koulutuksen suunnittelusta Aalto-yliopistossa ja tutkimuslaitoksissa. Hän hallitsee laaja-alaisesti paikkatiedon käsitteet, kokonaisuudet sekä menetelmät lähtien teoriasta käytännön esimerkkeihin saakka. Paikkatiedon teoriaopetusta hän on järjestänyt lähtien johdantoluennoista aina monimutkaisimpiin analyysi- ja louhintamenetelmiin. Menetelmäosaamisen lisäksi Madetojalla on vankka kokemus paikkatiedon prosessoinnista, ja hän on käytännön tasolla työskennellyt lukuisten aineistojen parissa.

Jaakon voi kutsua puhumaan esimerkiksi seuraavista teemoista: Mitä erityispiirteitä sijaintiin perustuvilla aineistoilla on ja mitä mahdollisuuksia avautuu niiden hyödyntämisestä? Miten epävarmuutta voidaan käsitellä paikkatiedon kohdalla? Mihin sijaintiin perustuva viestinnän ja markkinoinnin kohdentaminen perustuu? Miten rekisteriaineistoja voidaan rikastaa sijainnin perusteella?

Voit kysyä alustusta myös muista aiheista esim. erilaisten tutkimusten toteuttamiseen tai metodologiaan liittyen. Ota meihin yhteyttä!

OTA YHTEYTTÄ


Westinen Jussi

Senior Insight Manager jussi.westinen@taloustutkimus.fi 010 758 5008

Kaartinen Jaakko

Senior Insight Director jaakko.kaartinen@taloustutkimus.fi 040 727 6089