Työnantajamielikuva

Hyvä työnantajamielikuva auttaa organisaatioita houkuttelemaan osaavia työntekijöitä osaksi työyhteisöä. Parhaimmillaan se on organisaatiolle merkittävä kilpailuetu, joka varmistaa riittävän osaamisen ja liiketoiminnan jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Työnantajamielikuva tulisikin olla yksi organisaation ylimmän johdon seurantamittareista.

Ota yhteyttä


Sisäistä ja ulkoista työnantajakuvaa

Työnantajakuvaa voi tutkia sekä sisäisesti, eli miten oma henkilöstö sen kokee ja näkee, että ulkoisesti, eli millainen työnantajakuva organisaatiosta on muilla työmarkkinoilla olevilla. Usein paras näkemys työnantajakuvasta muodostuu näiden tutkimusten yhdistelmästä.

Ulkoinen työnantajamielikuvatutkimus antaa kattavaa tietoa siitä, mitä asioita ja tekijöitä organisaation työntekijäkohderyhmissä arvostetaan ja toisaalta minkälaisia mielikuvia organisaatio nykyisellään herättää. Tämä antaa organisaatiolle hyvän kuvan siitä, mitä asioita tulisi mahdollisesti kehittää tai mitä esimerkiksi viestinnässä ja markkinoinnissa kannattaa korostaa.

Sisäinen tutkimus antaa puolestaan tietoa siitä, kuinka jo organisaatiossa työskentelevät työntekijät kokevat organisaation. Haluavatko nykyiset työntekijät esimerkiksi suositella omaa työnantajaansa tutuilleen tai yleisestikin omissa kommunikaatiokanavissaan? Ollaanko työnantajasta ylpeitä vai mieluummin hiljaa? Usein sisäiseen työnantajakuvaan liittyvät kysymykset löytyvät myös henkilöstötutkimuksesta, ja jos sellainen on tehty, niin niitä tietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää kokonaisanalyysissa ilman erillistä tutkimusta. 

Työnantajamielikuvan tutkiminen ei ole vaikeaa

Taloustutkimuksen toteuttama räätälöity työnantajakuvatutkimus on helppo tapa lähteä selvittämään mielikuvia halutun kohderyhmän keskuudessa. Koska tutkimus personoidaan jokaisen organisaation tarpeisiin, antaa se kattavan kuvan yrityksen vahvuuksista ja kehityskohteista.

Tutkimuksessa selvitetään lähtökohtaisesti esimerkiksi spontaania tunnettuutta sekä autettua tunnettuutta. Mielikuvia voidaan selvittää yritysten tarpeiden mukaan, ja usein mukana olevia teemoja ovat muun muassa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, hyvä työilmapiiri, kilpailukykyinen palkkaus, työn merkityksellisyyden kokeminen, mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen, sekä viime vuosina esiin noussut vastuullisuus. 

Lisäksi tutkimuksessa voidaan selvittää vastaajien preferenssiä siitä, mihin organisaatioon he mieluiten työllistyisivät. Kysymystä voidaan rajata koskemaan tiettyä toimialaa tai se voi olla yleinen.

Osana tutkimusta selvitetään myös yrityksen kilpailijoiden työnantajamielikuvaa, joten se kertoo myös monipuolisesti, kuinka organisaatio sijoittuu kilpailijoihinsa nähden tavoittelemansa työntekijäkohderyhmän keskuudessa.

Ota yhteyttä

Kerron mielelläni lisää!

Lehto Paula

Senior Insight Manager paula.lehto@taloustutkimus.fi 010 758 5275