Tietosuoja

Julkaistu: 20.11.2023

Luotettavuus ja läpinäkyvyys ovat hyvän tutkimustavan tärkeimpiä osasia, joita pyrimme noudattamaan kaikessa päivittäisessä tekemisessämme. Tietojen käsittelyssä lisäämme joukkoon myös turvallisuuden: meille on tärkeää, että niin tutkimusvastaajamme, asiakkaamme kuin henkilöstömme tietävät, että kaikkea heidän antamaansa tietoa käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti. 

Toimintatapamme nojaavat EU:n ja Suomen lainsäädäntöön ja lisäksi noudatamme kansainvälisen markkinatutkimustoimistojen liiton (ESOMAR) ja Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) tutkimussääntöjä. Sisäisesti työskentelytapojamme ohjaavat markkinatutkimusalan kansainvälisen  ISO 20252 -standardin mukainen toiminta sekä Taloustutkimuksen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikat. 

Tällä sivustolla kerromme, mitä tietoja keräämme, mihin käytämme keräämiämme tietoja ja miten niitä käsitellään. Kerromme myös, mitkä ovat sinun oikeutesi asiakkaana, tutkimusvastaajana ja työntekijänä.  Kaikkia tietosuojapolitiikkoja tarkastellaan kalenterivuosittain. Sivustoa päivitetään aika-ajoin, silloin kerromme tehdyistä muutoksista tässä osiossa. Merkittävistä muutoksista tiedotamme henkilökohtaisesti heitä, joita muutokset koskevat.

Voit olla yhteydessä Taloustutkimukseen tietosuoja-asioissa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@taloustutkimus.fi.

Voit myös lähettää postia osoitteeseen:
Taloustutkimus Oy / tietosuojavastaava
Lemuntie 9
00510 Helsinki

Tarkemmin tietosuojasta:
Mitä tietoja keräämme?
Mihin käytämme tietojasi? 
Miten käsittelemme tietojasi?
Sinun oikeutesi
Evästekäytäntömme
Tutkimusvastaajat
Asiakkaat
Henkilöstö
Horeca-rekisteri
Lääkärilistaus
Ilmoituskanava/Whistleblow

 


Mitä tietoja keräämme?

Lyhyesti

Tutkimusvastaajista Taloustutkimus kerää tietoja kolmella tavalla:

 1. Vastaajien itsensä antamat tiedot, kuten tutkimusvastaukset sekä vastaajan taustatiedot
 2. Vastaajien taustatiedoista ja tutkimusvastauksista johdetut tiedot, kuten erilaiset segmentointitiedot
 3. Ulkoisista lähteistä kerätyt tai ostetut tiedot, jotka voidaan yhdistää tutkimusvastaajiin. Tällaisia tietoja ovat esim. Tilastokeskuksen tilastot sekä kaupallisista rekistereistä ostetut tiedot.

Lisätietoja tutkimusvastaajien tietojen käsittelystä löydät kohdasta Tutkimusvastaajat.

Asiakkaista kerätään asiakkuuden hoitoon ja markkinointiin tarvittavia tietoja, kuten yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystietoja sekä tutkimusprojektien palautteita. Taloustutkimuksen asiakkaat ovat pääasiassa yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin organisaatioita.
Lisätietoja asiakkaita koskevien tietojen käsittelystä löydät kohdasta Asiakkaat.

Henkilöstöstä kerätään pääasiassa lain edellyttämiä tietoja, kuten tietoja työajoista, palkoista ja henkilörekistereiden käsittelystä. Lisätietoja henkilöstön tietojen käsittelystä löydät kohdasta Henkilöstö.

Taloustutkimus kerää tietoja tutkimusvastaajista kolmella tavalla:

1. Vastaajien itsensä antamat tiedot, kuten tutkimusvastaukset sekä vastaajan henkilö- ja taustatiedot.

Taustatietoja kysytään vaihtelevasti useimmissa tutkimuksissa sekä Taloustutkimuksen Internet-paneeliin rekisteröidyttäessä. Rekisteröitymisen yhteydessä tallennetaan seuraavat henkilö- ja taustatiedot:

 • Etunimi*
 • Sukunimi*
 • Sähköposti*
 • Käyttäjätunnus*
 • Salasana*
 • Katuosoite
 • Postinumero*
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sukupuoli
 • Syntymävuosi
 • Koulutukseen liittyviä tietoja
 • Elinvaiheeseen ja talouteen liittyviä tietoja
 • Työssäkäyntiin liittyviä tietoja
 • Kiinnostuksen kohteisiin liittyviä tietoja
  *pakollinen tieto

Ryhmä-, teema-, ja syvähaastattelujen yhteydessä haastattelut voidaan nauhoittaa tai videoida. Nauhoittamisesta ja videoinnista kerrotaan haastateltaville etukäteen.

Internet-lomakkeella tehtyjen tutkimuskyselyiden yhteydessä voidaan vastaajien kiinnostuksen kohteita selvittää internet-selaimen evästetietojen perusteella, eli käytännössä selaushistorian perusteella. Selaushistoriasta muodostetaan tekoälyn avulla kiinnostusprofiili, jota käytetään täydentämään tutkimustuloksia. Silloin kun evästetietoja aiotaan käyttää, siihen kysytään tutkimusvastaajan lupa kyseisen tutkimuksen yhteydessä. Yksittäisen vastaajan kiinnostusprofiilin tietoja ei luovuteta Taloustutkimuksen ulkopuolelle, vaan tulokset raportoidaan sellaisessa muodossa, ettei yksittäistä tutkimusvastaajaa voida tunnistaa.

Tutkimukseen vastanneiden henkilöiden kesken saatetaan arpoa palkintoja ja palkintojen voittajien nimet julkaistaan Taloustutkimuksen internet-sivustolla. Tutkimusvastaajilta kysytään heidän halukkuudestaan osallistua arvontaan, mutta voittajan nimen julkaisemista ei voi kieltää. Voittajan nimi julkaistaan sivulla Tutkimusvastaajille ja hänestä kerrotaan etu- ja sukunimi, paikkakunta sekä missä arvonnassa hän voitti.
 

2. Vastaajien taustatiedoista ja tutkimusvastauksista johdetut tiedot, kuten erilaiset segmentointitiedot.

3. Ulkoisista lähteistä kerätyt tai ostetut tiedot, jotka voidaan yhdistää tutkimusvastaajiin.

Tällaisia tietoja ovat esim. Tilastokeskuksen tilastot sekä kaupallisista rekistereistä ostetut tiedot. Tietoja hankitaan vain luotettavista lähteistä ja Taloustutkimus varmistaa, että tietojen luovuttajalla on oikeus luovuttaa ne.

ASIAKKAAT

Taloustutkimuksen asiakkaat ovat pääasiassa yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin organisaatioita. Asiakkaista kerätään seuraavassa taulukossa lueteltuja tietoja:

 • Y-tunnus
 • Yrityksen tiedot
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Asiakaspalautteet
 • Tilaustiedot
 • Tarjoustiedot
 • Laskutustiedot

Lisäksi asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja kerätään markkinointirekisteriin, johon tallennetaan yritys- ja yhteyshenkilötietoja.  

Henkilöstöstä kerätään pääasiassa lain edellyttämiä tietoja, kuten tietoja työajoista, poissaoloista, palkoista ja henkilörekistereiden käsittelystä.

Taloustutkimuksen toimipisteissä työskentelevien toimihenkilöiden kulunvalvontatiedot ja työaika tallennetaan sähköisesti. Tiedot tallennetaan turvallisesti ja niihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Päätoimipaikan ulko-ovia ja piha-alueita valvotaan kameravalvonnalla henkilöstön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Tutkimushaastettelijoiden tiedot kerätään rekisteriin, johon tallennetaan seuraavat tiedot:

Nimi

 • Henkilötunnus (palkanmaksua varten)
 • Tilinumero (palkanmaksua varten)
 • Kopio verokortista (palkanmaksua varten)
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Yrityksen sisäinen koulutus ja osaaminen
 • Käytettävissä olo (osapäivätöissä, kokopäivätöissä, yrittäjä vai käytettävissä milloin vain)
 • Syntymäaika
 • Työn aloituspäivä
 • Työn lopetuspäivä
 • Lopetussyy
 • Haastattelijan valokuva
 • Haastattelijalle luovutettu tietokone + muut työvälineet
 • Muita mahdollisia työsuhteeseen liittyviä tietoja

Taloustutkimuksen työtä ohjaa ISO 20252 -standardi, jonka mukaan 10 % jokaisessa tutkimuksessa tehdyistä tutkimushaastatteluista on validoitava soittamalla vastaajille ja tulokset on tallennettava validointirekisteriin.

Avoimen työhakemuksen lähettäneistä työnhakijoista tallennetaan keskitetysti sivulla Työnhakijoille olevissa lomakkeissa olevat tiedot. Avoimien positioiden kohdalla hakemukset saatetaan pyytää lähettämään tietylle henkilölle, jolloin kyseinen henkilö vastaa henkilötietojen käsittelystä asianmukaisella tavalla.


Mihin käytämme tietojasi?

Tutkimusvastaajien antamia tietoja käytetään ensisijaisesti tutkimustulosten raportointiin ja analysointiin. Tutkimustulokset raportoidaan tutkimuksen tilaajalle sellaisessa muodossa, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Tutkimusvastaajien antamista tiedoista voidaan muodostaa uusia johdettuja tietoja, joita voidaan käyttää tutkimustulosten analysoimiseen sekä Taloustutkimuksen omien rekisterien ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterien rikastamiseen. 

Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja ei koskaan luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Asiakkaista kerättyjä tietoja käytetään asiakkuussuhteiden hoitamiseen ja markkinointiin sekä Taloustutkimuksen liiketoiminnan kehittämiseen. 

Henkilöstöstä kerättäviä tietoja käytetään Taloustutkimuksen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen sekä tarvittaessa hallinnollisiin toimenpiteisiin.

Tutkimusvastaajien antamia tietoja käytetään ensisijaisesti tutkimustulosten raportointiin ja analysointiin. Tutkimustulokset raportoidaan tutkimuksen tilaajalle sellaisessa muodossa, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Tutkimuksen tilaajalla on halutessaan oikeus saada vastausdata esimerkiksi Excel-taulukkona, mutta silloinkaan yksittäisen vastaajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Tutkimusten tilaajat käyttävät tutkimustuloksia oman toimintansa kehittämiseen, mm. asiakaspalvelun kehittämiseen, tuote- ja palvelukehitykseen, markkinapotentiaalin arviointiin sekä viestinnän suunnitteluun.

Taloustutkimus on sitoutunut suojaamaan vastaajien anonymiteettiä. Tunnistettavia henkilötietoja, joita ovat nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, voidaan luovuttaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille silloin kun tietojen vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja ja se on tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta välttämätöntä. ESOMARin sääntöjen mukaisesti kysymme tutkimusvastaajilta luvan tunnistettavien henkilötietojen luovutukseen.

Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Tutkimusvastaajien antamista tiedoista voidaan muodostaa uusia johdettuja tietoja, joita voidaan käyttää tutkimustulosten analysoimiseen sekä Taloustutkimuksen omien rekisterien ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterien rikastamiseen. Useimmat johdetut tiedot muodostetaan käyttäen tilastollisia monimuuttujamenetelmiä, jotka valitaan aina tapauskohtaisesti. Lisätietoja monimuuttujamenetelmistä löytyy esimerkiksi Wikipedian sivulta Multivariate statistics (englanniksi).

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekistereiden rikastaminen tehdään useimmiten käyttäen tilastollisia ennustemalleja, jolloin yksittäinen tutkimusvastaaja ei ole tunnistettavissa rikastamiseen käytetystä aineistosta. Taloustutkimuksen asiakkaat ja yhteiskumppanit käyttävät rikasteita toimintansa kehittämiseen ja asiakkuuksien hoitamiseen, kuten segmenttikohtaisten markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun ja markkinoinnin kohderyhmien muodostamiseen. Lisätietoja tilastollisesta ennustamisesta löytyy esimerkiksi Wikipedian sivulta Predictive analytics (englanniksi).

Asiakkaista kerättyjä tietoja käytetään asiakkuussuhteiden hoitamiseen ja markkinointiin sekä Taloustutkimuksen liiketoiminnan kehittämiseen. 

Henkilöstöstä kerättäviä tietoja käytetään Taloustutkimuksen oman toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen sekä tarvittaessa hallinnollisiin toimenpiteisiin. 


Miten käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme keräämiämme henkilötietoja huolellisesti, turvallisesti ja luottamuksellisesti. Tietoja voivat käsitellä vain ennalta nimetyt henkilöt, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää tietojen käsittelyä. Tunnistettavia henkilötietoja, joita ovat nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, käsitellään vain silloin, kun se on välttämätöntä ja silloinkin se tehdään yksityisyydensuojaa vaarantamatta. Kaikkia Taloustutkimuksen työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. 

Yhteistyökumppaneilta edellytämme sitoutumista voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä Taloustutkimuksen toimintatapoihin. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että Taloustutkimukselta tutkimustoimeksiannon tilaava yritys tai muu organisaatio varmistaa ja vastaa siitä, että sen Taloustutkimukselle toimittamat kohderyhmän henkilötiedot on kerätty tietosuojalainsäädäntöä noudattaen, ja että Taloustutkimus voi toteuttaa tutkimuskutsun tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lainsäädännön niin edellyttäessä asiakkaan tulee huolehtia kohderyhmältä vaadittavien suostumusten hankinnasta. Asiakas ei saa toimittaa Taloustutkimukselle sellaisia yhteystietoja, joiden käyttäminen rikkoisi tietosuojalainsäädäntöä tai muita tietosuojaan liittyviä pelisääntöjä.

Tiedot on suojattu asianmukaisella tavalla: toimitiloissa käytetään sähköistä kulunvalvontaa ja tietokoneet ja -järjestelmät on suojattu teknologisin ratkaisuin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja käsittelevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt, joiden on työnsä vuoksi välttämätöntä käsitellä niitä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Salassapitosopimukseen sisältyy sitoutuminen vaitiolovelvollisuuteen. Tunnistettavia henkilötietoja, joita ovat nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, käsitellään vain silloin, kun se on välttämätöntä ja silloinkin se tehdään yksityisyydensuojaa vaarantamatta. Jos henkilötietoja käsitellään etänä, etäyhteys salataan ja yhteydeltä vaaditaan lisätodennuksia. Tunnistautuminen käyttäjätunnuksilla ja turvallisilla salasanoilla on pakollista kaikissa järjestelmissä. Henkilötietoja säilytetään EU-alueella, mutta niitä on tarvittaessa mahdollista käsitellä EU:n ulkopuolelta.

Henkilötietojen käsittelyä valvotaan siten, että voidaan varmistua siitä, että henkilötietojen käsittelyyn valtuutetut henkilöt pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään vain niitä tietoja, joihin heillä on lupa. Henkilötietoja ei voi lukea, kopioida, muuttaa tai poistaa ilman lupaa käsittelyn tai käytön aikana tai tallennuksen jälkeen.

Taloustutkimuksen tietojärjestelmät on suunniteltu vikasietoisiksi. Tietojärjestelmästä otetaan myös säännöllisesti varmuuskopiot, jotta mahdollisen toimintahäiriön sattuessa tiedot voidaan palauttaa. Tietojärjestelmät on myös suojattu ulkoisia hyökkäyksiä vastaan.

KULUNVALVONTA

Pääsyä Taloustutkimuksen toimitiloihin hallitaan sähköisellä kulunvalvonnalla. Henkilöstölle tämä tarkoittaa pääasiassa sähköisiä avaimia, jotka mahdollistavat pääsyn toimitiloihin kullekin avaimelle määriteltyjen kulkuoikeuksien perusteella. Ulkopuolisille kulunvalvonta tarkoittaa vastaanottoaulaa, jossa vierailijoiden tiedot kirjataan ja heille annetaan kyseisen vierailun ajan voimassa olevat vierailijakortit.

Taloustutkimuksen tietokonekeskus on suljettu turvatila. Käytössä on sekä rakenteellinen että tekninen kulunvalvonta. Tietokonekeskus on suojattu sähköisesti, ja vierailijat pääsevät sisään vain asianmukaisessa seurassa eikä heitä jätetä ilman valvontaa. Tarvittavat kulkuluvat annetaan ainoastaan tiukoin ehdoin. Rakennuksen sisäänkäynneissä on tallentava kameravalvonta.


Sinun oikeutesi

Taloustutkimus käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti ja läpinäkyvästi. Tässä osiossa kerromme:

 • miten voit olla yhteydessä Taloustutkimukseen tietosuojaa koskevissa asioissa
 • mihin käyttötarkoitukseen keräämme henkilötietoja
 • mitä henkilötietoja keräämme
 • minne ja minkä vuoksi luovutamme henkilötietoja
 • oikeuksistasi henkilötietojen käsittelyn eri vaiheissa.

Helpoin tapa olla yhteydessä Taloustutkimukseen tietosuoja-asioissa on lähettää sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@taloustutkimus.fi.

Voit myös lähettää postia osoitteeseen:
Taloustutkimus Oy / tietosuojavastaava
Lemuntie 9
00510 Helsinki

Taloustutkimuksen Internet-paneeliin antamasi tiedot tarkastat helpoiten kirjautumalla palveluun osoitteessa www.tutkitaan.fi.

Henkilötietoja kerätään tutkimusvastaajista, asiakkaista, yhteistyökumppaneista sekä henkilöstöstä liiketoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja kerätään vain ennalta suunniteltuihin tarkoituksiin ja vain tarvittavassa laajuudessa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille silloin kun tietojen vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja. ESOMARin sääntöjen mukaisesti varmistamme tutkimusvastaajien luvan tunnistettavien henkilötietojen luovutukseen. Tutkimusvastaajien antamista tiedoista voidaan muodostaa uusia johdettuja tietoja, joita voidaan käyttää tutkimustulosten analysoimiseen sekä Taloustutkimuksen omien rekistereiden ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterien rikastamiseen. 

Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Asiakkaiden antamia henkilötietoja voidaan luovuttaa Taloustutkimuksen yhteistyökumppaneille silloin kun vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja. Henkilöstön antamia henkilötietoja ei luovuteta Taloustutkimuksen ulkopuolelle, mutta Taloustutkimuksen yhteistyökumppanit voivat kuitenkin käsitellä tietoja Taloustutkimuksen toimeksiannosta.

Taloustutkimuksen tutkimusvastaajana, asiakkaana ja työntekijänä sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Lisäksi sinulla on oikeus korjata tai täydentää henkilötietojasi sekä oikeus vaatia niiden poistamista.

Taloustutkimus on sitoutunut suojaamaan tutkimusvastaajien anonymiteettiä. Tunnistettavia henkilötietoja, joita ovat nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, voidaan luovuttaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille silloin, kun tietojen vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja ja se on tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta välttämätöntä. ESOMARin sääntöjen mukaisesti varmistamme tutkimusvastaajien luvan tunnistettavien henkilötietojen luovutukseen.

Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Tutkimusvastaajien antamista tiedoista voidaan muodostaa uusia johdettuja tietoja, joita voidaan käyttää tutkimustulosten analysoimiseen sekä Taloustutkimuksen omien rekistereiden ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterien rikastamiseen. Rikastaminen pyritään tekemään tilastollisin menetelmin, jolloin yksittäinen tutkimusvastaaja ei ole tunnistettavissa. Taloustutkimuksen asiakkaat ja yhteiskumppanit käyttävät rikasteita toimintansa kehittämiseen ja asiakkuuksien hoitamiseen, kuten segmenttikohtaisten markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun ja markkinoinnin kohderyhmien muodostamiseen.

Tutkimusvastaajana sinulla on aina oikeus tietää, mistä lähteestä yhteystietosi ovat yksittäiseen tutkimusnäytteeseen päätyneet. Yhteystiedot voivat olla peräisin neljästä erilaisesta lähteestä:

 1. Tutkimuksen tilaajan omasta rekisteristä
 2. Kaupallisesta rekisteristä
 3. Taloustutkimuksen Internet-paneelista
 4. Julkisista lähteisteistä

Jos olet rekisteröitynyt Internet-paneeliin, pääset tarkastelemaan ja korjaamaan antamiasi henkilötietoja Internet-panelistien omalla tutkitaan.fi -sivustolla. Voit myös poistua Internet-paneelista, jolloin poistamme antamasi henkilötiedot. Jos haluat saada tietoa omista tiedoistasi, jotka ovat peräisin muista rekistereistä, kerromme, miten saat yhteyden rekisteristä vastaavaan tahoon.

Tutkimusvastaajana sinulla on oikeus kieltää tietojesi käsittely. Jos olet rekisteröitynyt Internet-paneeliin, tietojen käsittelyn kieltäminen johtaa paneelista poistamiseen. Sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi poistetuksi kaikista järjestelmistämme.

Tutkimusvastaajana sinulla on myös oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tutkimuskutsuja. Jos kiellät tutkimuskutsujen lähettämisen, tallennamme tietosi kieltorekisteriin.

Asiakkaanamme sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja olemme sinusta tallentaneet ja sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käyttö mm. asiakasviestintään ja sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit myös korjata tai täydentää tietojasi sekä vaatia niiden poistamisesta niiltä osin kuin niiden säilyttäminen ei perustu sopimussuhteeseen tai lakisääteiseen velvoitteeseen.

Taloustutkimuksen työntekijänä sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Henkilöstöä koskevien tietojen tallentaminen perustuu sopimukseen ja lakisääteisiin velvoitteisiin, joten tietojen käyttöä ei voi kieltää. Sopimussuhteen päätyttyä voit vaatia sellaisten tietojen poistoa, joiden säilyttämiseen Taloustutkimuksella ei ole lakisääteistä velvoitetta.


Evästekäytäntömme

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme palveluidemme käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme verkko- ja tutkimuspalveluidemme laatua, mukautuvuutta ja kehittääksemme verkko- ja tutkimuspalveluitamme edelleen. Verkko- ja tutkimuspalvelumme voi sisältää myös kolmansien osapuolien, kuten yhteistyökumppaninamme toimivien tutkimus- tai analytiikkayritysten evästeitä. Evästeitä ei milloinkaan käytetä suoramarkkinointiin tai mainonnan kohdentamiseen palveluidemme käyttäjille.

Käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta muodostetaan käyttäjäprofiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan kyseisen tiedon keruuta.

Palvelumme sisältävät myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin tai LinkedInin Tykkää ja/tai Jaa-painikkeen. Yhteisöliitännäiset on sulautettu osaksi verkkopalveluitamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta. Osa yhteisöliitännäisistä voi myös mahdollistaa kolmansien osapuolten tiedonkeruun palveluiden käytöstä, mikäli käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Facebookin tietosuojakäytäntöihin voi tutustua täällä, Twitterin täällä ja LinkedInin täällä.

EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATEKNIIKAT

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme palveluidemme käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme verkko- ja tutkimuspalveluidemme laatua, mukautuvuutta ja kehittääksemme verkko- ja tutkimuspalveluitamme edelleen.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet. Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa Taloustutkimuksen yhteistyökumppaneille. Evästeen sisältämä tieto voidaan liittää tunnistetuista käyttäjistä keräämiimme henkilötietoihin, kuten käyttäjätunnukseen, kohdentamiseen ja analysointiin silloin, kun se on tutkimustoiminnan kannalta tarpeellista ja välttämätöntä. Evästeitä ei milloinkaan käytetä suoramarkkinointiin tai mainonnan kohdentamiseen palveluidemme käyttäjille.

Verkko- ja tutkimuspalvelumme voi sisältää myös kolmansien osapuolien, kuten yhteistyökumppaninamme toimivien tutkimus- tai analytiikkayritysten evästeitä. Myös mittaus- ja analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä. Em. kolmannet osapuolet voivat tarvittaessa asettaa evästeitä päätelaitteellesi verkkopalveluidemme käytön tai tutkimusten yhteydessä.  

Internet-lomakkeella tehtyjen tutkimuskyselyiden yhteydessä voidaan vastaajien kiinnostuksen kohteita selvittää internet-selaimen evästetietojen perusteella, eli käytännössä selaushistorian perusteella. Selaushistoriasta muodostetaan tekoälyn avulla kiinnostusprofiili, jota käytetään täydentämään tutkimustuloksia. Silloin kun evästetietoja aiotaan käyttää, siihen kysytään tutkimusvastaajan lupa kyseisen tutkimuksen yhteydessä. Yksittäisen vastaajan kiinnostusprofiilin tietoja ei luovuteta Taloustutkimuksen ulkopuolelle, vaan tulokset raportoidaan sellaisessa muodossa, ettei yksittäistä tutkimusvastaajaa voida tunnistaa.

EVÄSTEIDEN TYHJENTÄMINEN JA ESTÄMINEN

Käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta muodostetaan käyttäjäprofiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan kyseisen tiedon keruuta.

Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen, voivat ennen palveluidemme käyttämistä tai käytön aikana säätää selaimen asetuksista selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. ingocnito tai private browsing -asetus). Mobiililaitteissa käyttäjä voi säätää laitteensa ja sovellusten seurantaominaisuuksiin liittyviä asetuksia. Evästeiden ja seurannan poistaminen käytöstä voi vaikuttaa verkko- ja tutkimuspalveluiden toimivuuteen.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KERÄÄMÄT TIEDOT JA KÄYTTÄMÄT TEKNIIKAT

Palvelumme sisältävät myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin tai LinkedInin Tykkää ja/tai Jaa-painikkeen. Yhteisöliitännäiset on sulautettu osaksi verkkopalveluitamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta. Osa yhteisöliitännäisistä voi myös mahdollistaa kolmansien osapuolten tiedonkeruun palveluiden käytöstä, mikäli käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Jos käyttäjä on kirjautunut ulos tai jos käyttäjällä ei ole kyseisen palvelun käyttäjätiliä, käyttäjän selain/laite lähettää rajoitetumpia tietoja.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Facebookin tietosuojakäytäntöihin voi tutustua täällä, Twitterin täällä ja LinkedInin täällä.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä Taloustutkimus vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin.


Tutkimusvastaajat

Taloustutkimus kerää tietoja tutkimusvastaajista kolmella tavalla:

 1. Vastaajien itsensä antamat tiedot, kuten tutkimusvastaukset sekä vastaajan taustatiedot
 2. Vastaajien taustatiedoista ja tutkimusvastauksista johdetut tiedot, kuten erilaiset segmentointitiedot
 3. Ulkoisista lähteistä kerätyt tai ostetut tiedot, jotka voidaan yhdistää tutkimusvastaajiin. Tällaisia tietoja ovat esim. Tilastokeskuksen tilastot sekä kaupallisista rekistereistä ostetut tiedot.

Tutkimusvastaajien antamia tietoja käytetään ensisijaisesti tutkimustulosten raportointiin ja analysointiin. Tutkimustulokset raportoidaan tutkimuksen tilaajalle sellaisessa muodossa, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Tutkimusvastaajien antamista tiedoista voidaan muodostaa uusia johdettuja tietoja, joita voidaan käyttää tutkimustulosten analysoimiseen sekä Taloustutkimuksen omien rekistereiden ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterien rikastamiseen. 

Taloustutkimus on sitoutunut suojaamaan tutkimusvastaajien anonymiteettiä. Tunnistettavia henkilötietoja, joita ovat nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, voidaan luovuttaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille silloin, kun tietojen vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja ja se on tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta välttämätöntä. ESOMARin sääntöjen mukaisesti varmistamme tutkimusvastaajien luvan tunnistettavien henkilötietojen luovutukseen. 

Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin.

1. Vastaajien itsensä antamat tiedot, kuten tutkimusvastaukset sekä vastaajan henkilö- ja taustatiedot. Taustatietoja kysytään vaihtelevasti useimmissa tutkimuksIssa sekä Taloustutkimuksen Internet-paneeliin rekisteröidyttäessä. Rekisteröitymisen yhteydessä tallennetaan  seuraavat henkilö- ja taustatiedot:

 • Etunimi*
 • Sukunimi*
 • Sähköposti*
 • Käyttäjätunnus*
 • Salasana*
 • Katuosoite
 • Postinumero*
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sukupuoli
 • Syntymävuosi
 • Koulutukseen liittyviä tietoja
 • Elinvaiheeseen ja talouteen liittyviä tietoja
 • Työssäkäyntiin liittyviä tietoja
 • Kiinnostuksen kohteisiin liittyviä tietoja
 • *pakollinen tieto 


Ryhmä-, teema-, ja syvähaastattelujen yhteydessä haastattelut voidaan nauhoittaa tai videoida. Nauhoittamisesta ja videoinnista kerrotaan haastateltaville etukäteen. 

Internet-lomakkeella tehtyjen tutkimuskyselyiden yhteydessä voidaan vastaajien kiinnostuksen kohteita selvittää internet-selaimen evästetietojen perusteella, eli käytännössä selaushistorian perusteella. Selaushistoriasta muodostetaan tekoälyn avulla kiinnostusprofiili, jota käytetään täydentämään tutkimustuloksia. Silloin kun evästetietoja aiotaan käyttää, siihen kysytään tutkimusvastaajan lupa kyseisen tutkimuksen yhteydessä. Yksittäisen vastaajan kiinnostusprofiilin tietoja ei luovuteta Taloustutkimuksen ulkopuolelle, vaan tulokset raportoidaan sellaisessa muodossa, ettei yksittäistä tutkimusvastaajaa voida tunnistaa.

Tutkimukseen vastanneiden henkilöiden kesken saatetaan arpoa palkintoja ja palkintojen voittajien nimet julkaistaan Taloustutkimuksen internet-sivustolla. Tutkimusvastaajilta kysytään heidän halukkuudestaan osallistua arvontaan, mutta voittajan nimen julkaisemista ei voi kieltää. Voittajan nimi julkaistaan sivulla Tutkimusvastaajille ja hänestä kerrotaan etu- ja sukunimi, paikkakunta sekä missä arvonnassa hän voitti.
 

2. Vastaajien taustatiedoista ja tutkimusvastauksista johdetut tiedot, kuten erilaiset segmentointitiedot.
 

3. Ulkoisista lähteistä kerätyt tai ostetut tiedot, jotka voidaan yhdistää tutkimusvastaajiin. Tällaisia tietoja ovat esim. Tilastokeskuksen tilastot sekä kaupallisista rekistereistä ostetut tiedot. Tietoja hankitaan vain luotettavista lähteistä ja Taloustutkimus varmistaa, että tietojen luovuttajalla on oikeus luovuttaa ne.


MIHIN KÄYTÄMME TIETOJASI?

Tutkimusvastaajien antamia tietoja käytetään ensisijaisesti tutkimustulosten raportointiin ja analysointiin. Tutkimustulokset raportoidaan tutkimuksen tilaajalle sellaisessa muodossa, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Tutkimuksen tilaajalla on halutessaan oikeus saada vastausdata esimerkiksi Excel-taulukkona, mutta silloinkaan yksittäisen vastaajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Tutkimusten tilaajat käyttävät tutkimustuloksia oman toimintansa kehittämiseen, mm. asiakaspalvelun kehittämiseen, tuote- ja palvelukehitykseen, markkinapotentiaalin arviointiin sekä viestinnän suunnitteluun.

Taloustutkimus on sitoutunut suojaamaan vastaajien anonymiteettiä. Tunnistettavia henkilötietoja, joita ovat nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, voidaan luovuttaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille silloin kun tietojen vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja ja se on tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta välttämätöntä. ESOMARin sääntöjen mukaisesti varmistamme tutkimusvastaajien luvan tunnistettavien henkilötietojen luovutukseen.

Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja ei koskaan luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tutkimusvastaajien antamista tiedoista voidaan muodostaa uusia johdettuja tietoja, joita voidaan käyttää tutkimustulosten analysoimiseen sekä Taloustutkimuksen omien rekisterien ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterien rikastamiseen. Useimmat johdetut tiedot muodostetaan käyttäen tilastollisia monimuuttujamenetelmiä, jotka valitaan aina tapauskohtaisesti. Lisätietoja monimuuttujamenetelmistä löytyy esimerkiksi Wikipedian sivulta Multivariate statistics (englanniksi).

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekistereiden rikastaminen tehdään useimmiten käyttäen tilastollisia ennustemalleja, jolloin yksittäinen tutkimusvastaaja ei ole tunnistettavissa rikastamiseen käytetystä aineistosta. Taloustutkimuksen asiakkaat ja yhteiskumppanit käyttävät rikasteita toimintansa kehittämiseen ja asiakkuuksien hoitamiseen, kuten segmenttikohtaisten markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun ja markkinoinnin kohderyhmien muodostamiseen. Lisätietoja tilastollisesta ennustamisesta löytyy esimerkiksi Wikipedian sivulta Predictive analytics (englanniksi).

SINUN OIKEUTESI

Tutkimusvastaajana sinulla on aina oikeus tietää, mistä lähteestä yhteystietosi ovat yksittäiseen tutkimusnäytteeseen päätyneet. Yhteystiedot voivat olla peräisin neljästä erilaisesta lähteestä:

Tutkimuksen tilaajan omasta rekisteristä

Kaupallisesta rekisteristä

Taloustutkimuksen Internet-paneelista

Julkisista lähteistä

Jos olet rekisteröitynyt Internet-paneeliin, pääset tarkastelemaan ja korjaamaan antamiasi henkilötietoja Internet-panelistien omalla tutkitaan.fi -sivustolla. Voit myös poistua Internet-paneelista, jolloin poistamme antamasi henkilötiedot. Jos haluat saada tietoa omista tiedoistasi, jotka ovat peräisin muista rekistereistä, kerromme, miten saat yhteyden rekisteristä vastaavaan tahoon.

Tutkimusvastaajana sinulla on oikeus kieltää tietojesi käsittely. Jos olet rekisteröitynyt Internet-paneeliin, tietojen käsittelyn kieltäminen johtaa paneelista poistamiseen. Sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi poistetuksi kaikista järjestelmistämme.

Tutkimusvastaajana sinulla on myös oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tutkimuskutsuja. Jos kiellät tutkimuskutsujen lähettämisen, tallennamme tietosi kieltorekisteriin.


Asiakkaat

Taloustutkimuksen asiakkaat ovat pääasiassa yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin organisaatioita. Asiakkaista kerätään asiakkuuden hoitoon ja markkinointiin tarvittavia tietoja, kuten yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystietoja sekä tutkimusprojektien palautteita. 

Asiakkaista kerättyjä tietoja käytetään asiakkuussuhteiden hoitamiseen ja markkinointiin sekä Taloustutkimuksen liiketoiminnan kehittämiseen. Asiakkaiden antamia henkilötietoja voidaan luovuttaa Taloustutkimuksen yhteistyökumppaneille silloin kun vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja.

Taloustutkimuksen asiakkaana sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Lisäksi sinulla on oikeus korjata tai täydentää henkilötietojasi sekä oikeus vaatia niiden poistamista.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Taloustutkimuksen asiakkaat ovat pääasiassa yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin organisaatioita. Asiakkaista kerätään asiakkuuden hoitoon ja markkinointiin tarvittavia tietoja, kuten yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystietoja, tilaus- ja laskutustietoja sekä tutkimusprojektien palautteita. Tarkemmin kuvattuna asiakkaista ja heidän yhteyshenkilöistään kerätään seuraavia tietoja:

 • Y-tunnus
 • Yrityksen tiedot
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti
 • Jakeluosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Asiakaspalautteet
 • Tilaustiedot
 • Tarjoustiedot
 • Laskutustiedot


Lisäksi asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja kerätään markkinointirekisteriin, johon tallennetaan yritys- ja yhteyshenkilötietoja.

MIHIN KÄYTÄMME TIETOJASI

Asiakkaista kerättyjä tietoja käytetään asiakkuussuhteiden hoitamiseen ja markkinointiin sekä Taloustutkimuksen liiketoiminnan kehittämiseen. Asiakkaiden antamia henkilötietoja voidaan luovuttaa Taloustutkimuksen yhteistyökumppaneille silloin kun vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja.

SINUN OIKEUTESI

Asiakkaanamme sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja olemme sinusta tallentaneet ja sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käyttö mm. asiakasviestintään ja sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit myös korjata tai täydentää tietojasi sekä vaatia niiden poistamisesta niiltä osin kuin niiden säilyttäminen ei perustu sopimussuhteeseen tai lakisääteiseen velvoitteeseen.


Henkilöstö

Henkilöstöstä kerätään pääasiassa lain edellyttämiä tietoja, kuten tietoja työajoista, palkoista ja henkilörekistereiden käsittelystä.

Henkilöstöstä kerättäviä tietoja käytetään Taloustutkimuksen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen sekä tarvittaessa hallinnollisiin toimenpiteisiin. Henkilöstön antamia henkilötietoja ei luovuteta Taloustutkimuksen ulkopuolelle, mutta Taloustutkimuksen yhteistyökumppanit voivat kuitenkin käsitellä tietoja Taloustutkimuksen toimeksiannosta.

Taloustutkimuksen työntekijänä sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Lisäksi sinulla on oikeus korjata tai täydentää henkilötietojasi sekä oikeus vaatia niiden poistamista.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Henkilöstöstä kerätään pääasiassa lain edellyttämiä tietoja, kuten tietoja työajoista, poissaoloista, palkoista ja henkilörekistereiden käsittelystä.

Taloustutkimuksen toimipisteissä työskentelevien toimihenkilöiden kulunvalvontatiedot ja työaika tallennetaan sähköisesti. Tiedot tallennetaan turvallisesti ja niihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Päätoimipaikan ulko-ovia ja piha-alueita valvotaan kameravalvonnalla henkilöstön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Tutkimushaastettelijoiden tiedot kerätään rekisteriin, johon tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Yrityksen sisäinen koulutus ja osaaminen
 • Käytettävissä olo (osapäivätöissä, kokopäivätöissä, yrittäjä vai käytettävissä milloin vain)
 • Syntymäaika
 • Työn aloituspäivä
 • Työn lopetuspäivä
 • Lopetussyy
 • Haastattelijan valokuva
 • Haastattelijalle luovutettu tietokone + muut työvälineet
 • Muita mahdollisia työsuhteeseen liittyviä tietoja

Taloustutkimuksen työtä ohjaa ISO 20252 -standardi, jonka mukaan 10 % jokaisessa tutkimuksessa tehdyistä tutkimushaastatteluista on validoitava ja tulokset on tallennettava validointirekisteriin.

MIHIN KÄYTÄMME TIETOJASI

Henkilöstöstä kerättäviä tietoja käytetään Taloustutkimuksen oman toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen sekä tarvittaessa hallinnollisiin toimenpiteisiin. Henkilöstön antamia henkilötietoja ei luovuteta Taloustutkimuksen ulkopuolelle, mutta Taloustutkimuksen yhteistyökumppanit voivat kuitenkin käsitellä tietoja Taloustutkimuksen toimeksiannosta.

SINUN OIKEUTESI

Taloustutkimuksen työntekijänä sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Henkilöstöä koskevien tietojen tallentaminen perustuu sopimukseen ja lakisääteisiin velvoitteisiin, joten tietojen käyttöä ei voi kieltää. Sopimussuhteen päätyttyä voit vaatia sellaisten tietojen poistoa, joiden säilyttämiseen Taloustutkimuksella ei ole lakisääteistä velvoitetta.

Avoimen työhakemuksen lähettäneistä työnhakijoista tallennetaan keskitetysti sivulla Työnhakijoille olevissa lomakkeissa olevat tiedot. Avoimien positioiden kohdalla hakemukset saatetaan pyytää lähettämään tietylle henkilölle, jolloin kyseinen henkilö vastaa henkilötietojen käsittelystä asianmukaisella tavalla.


Horeca-rekisteri

Taloustutkimuksella on käytössään ammattikeittiöihin liittyvien mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamista varten listaus, ns. Horeca-rekisteri, jota hyödyntäen otetaan yhteyttä ammattikeittiöihin silloin, kun Taloustutkimus on toimeksiannosta saanut toteutettavakseen tälle kohderyhmälle suunnatun tutkimuksen tai Taloustutkimus tekee tutkimusta omasta toimeksiannostaan. Rekisterin tiedot on kerätty rekisteröidyiltä itseltään netti- ja puhelinhaastatteluin sekä julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä kuten yritysten verkkosivuilta.

Rekisterin sisältämät tiedot:

 • Keittiön nimi ja liikkeenharjoittaja
 • Keittiöstä vastaavan henkilön nimi
 • Keittiön pitäjä (kunta, valtio, osakeyhtiö, yksityinen yritys, yhteisö jne.)
 • Keittiön käynti- ja postitusosoitteet
 • Keittiön puhelinnumero ja/tai keittiöstä vastaavan henkilön puhelinnumero
 • Keittiön sähköpostiosoite ja/tai keittiöstä vastaavan henkilön sähköpostiosoite
 • Toimiala
 • Kunta
 • Maakunta
 • Keittiötyyppi
 • Annosluokka
 • Aukiolopäivät
 • Monikeittiötunnus
 • Anniskeluoikeus

Lääkärilistaus

Taloustutkimuksella on käytössään lääkäreiden ammattiin suoraan liittyvien mielipide-, markkina- ja potilastutkimusten toteuttamista varten listaus, jonka avulla otetaan yhteyttä yleis- ja erikoislääkäreihin silloin, kun Taloustutkimus on toimeksiannosta saanut toteutettavakseen lääkäreille suunnatun mielipide-, markkina- tai potilastutkimuksen. Tutkimukset toteutetaan henkilökohtaisina haastatteluina, ryhmäkeskusteluina, Internet-kyselyinä tai potilaskartoituksina. 

Taloustutkimus on kerännyt tiedot julkisista lähteistä kuten terveysalan yritysten ja organisaatioiden nettisivuilta sekä Taloustukimuksen toteuttamien tutkimusten yhteydessä.

Rekisterissä olevat tiedot ovat:

 • Nimi
 • Erikoistumisala
 • Työskentelypaikka
 • Ikä
 • Työosoite
 • Työsähköposti
 • Mihin tutkimuksiin osallistunut
 • Tutkimuskyselykielto

Lääkärin suostumuksella rekisteriin voidaan tallentaa myös muita tietoja, kuten esimerkiksi

 • Muita yhteistietoja, kuten henkilökohtainen sähköposti
 • Toiveet siitä, minkälaisiin tutkimuksiin lääkäri haluaisi osallistua

Lääkärilistauksesta ei luovuteta tietoja.


Ilmoituskanava/Whistleblow

Tarkoitus, johon henkilötietojen käsittelyprosessi perustuu
Prosessi perustuu Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettuun direktiiviin [(EU) 2019/1937, hyväksytty 23.10.2019)]

Direktiivi velvoittaa yritykset tarjoamaan luotettavan ilmoituskanavan, joka mahdollistaa ilmoitukset väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta direktiivin asettamat velvoitteet voidaan täyttää.

Selostus henkilötietojen käsittelystä ja tarkoituksesta
Tietojen käsittely liittyy Keskuskauppakamarin tarjoaman whistleblowing-ilmoituskanavan ylläpitoon, jota Taloustutkimus hyödyntää ilmoitusten vastaanottamiseen. Taloustutkimus on rekisterinpitäjä ja Keskuskauppakamari henkilötietojen käsittelijä.

Ilmoittava henkilö voi tehdä ilmoituksen anonyymisti ja niin, että ilmoitus ei sisällä häntä itseään koskevia henkilötietoja. Mikäli ilmoituksen tekijä poikkeuksellisesti jättää esimerkiksi omat yhteystietonsa ilmoituslomakkeeseen, henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Miten henkilötiedot kerätään?
Ilmoittava henkilö (rekisteröity) antaa tietoja tehdessään ilmoitusta havaitsemastaan väärinkäytöksestä tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoitus ei sisällä ilmoittavaa henkilöä koskevia henkilötietoja, ellei ilmoittaja niitä nimenomaisesti anna. Ilmoitusta koskevissa ohjeissa todetaan, että ilmoituksen tekeminen ei edellytä esimerkiksi ilmoittajan henkilötietojen antamista.

Ilmoitus voi sisältää kolmatta henkilöä koskevia henkilötietoja. Näin on asianlaita esimerkiksi silloin, jos ilmoitus sisältää kuvatiedoston kolmannesta henkilöstä.

Edellä mainittujen lisäksi rekisterinpitäjän ilmoitusten käsittelijöistä kerätään henkilötiedot pääsynhallintaa varten (käyttäjätunnukset).

Henkilötietoja ei kerätä muilla tavoin.

Miten henkilötietoja käsitellään?
Henkilötietoja käsitellään whistleblowing-ilmoitusten käsittelemiseksi. Ilmoitusten avulla Taloustutkimus ryhtyy lisäksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Lainsäädäntö määrittää nämä velvoitteet.

Ilmoitusten käsittelyyn Taloustutkimuksessa valtuutetut henkilöt vastaavat kanavan kautta kolmen kuukauden sisällä, mihin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhdymme ilmoituksesi perusteella. Annamme vastaanottoilmoituksen seitsemän päivän sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta.

Taloustutkimuksen ilmoitusten käsittelijöiden tietoja käsitellään Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan pääsynhallinnan kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. Käsittely perustuu sopimuksen rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välisen sopimusvelvoitteiden toimenpanoon Ilmoituskanava-palvelun käytöstä.

Minne kerätyt henkilötiedot tallennetaan?
Ilmoitustiedot tallennetaan tietokantaan salattuina. Henkilötietojen käsittelijällä ei ole pääsy tallennettuihin tietoihin, vaan tiedot ovat vain Taloustutkimuksen nimettyjen ilmoitusten käsittelijöiden käytössä. Taloustutkimus on rajannut pääsyn ilmoituksiin eri ilmoitustyyppien perusteella.

Palvelun tilaajatiedot ja käsittelijätiedot tallennetaan henkilötietojen käsittelijän CRM-järjestelmään palvelua koskevaa käyttäjäviestintää, laskutusta ja sopimuksen muiden velvoitteiden toimeenpanoa varten.

Henkilötietojen käsittelyn laajuus
Palvelussa käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • ilmoitusten käsittelijöiden etunimet, sukunimet, sähköposti, julkinen nimi ja käyttäjätunnus
 • ilmoitusten jättäjistä ei kerätä henkilötietoja, mutta ilmoittajat saattavat itse sisällyttää osaksi ilmoitusta omia, toisen henkilön/henkilöiden tietoja osana kirjallista ilmoitusta tai liitetiedostojen metatietojen avulla.

Rekisteröityjen informointi
Sen varmistamiseksi, että rekisteröidyt tietävät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta, Taloustutkimus ylläpitää Taloustutkimuksen Internet-sivuilla tätä tietosuojaselostetta.

Henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuuden ja oikeellisuuden arviointi
Henkilötietojen käsittely perustuu kolmansien henkilöiden tietojen osalta rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen sekä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun, ja ilmoittavan henkilön tietojen osalta suostumukseen sekä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

Ilmoitus sisältää vain tarpeelliset tiedot ilmoitusten käsittelytoimenpiteitä varten. Ilmoittaja ei esimerkiksi jätä ilmoituksen yhteydessä omia yhteystietojaan.

Ilmoitukset olisi mahdollista kerätä myös vaihtoehtoisella tavalla, esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse, mutta näihin vaihtoehtoisiin tapoihin liittyy selvästi suuremmat luottamuksellisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät puutteet. Ilmoituskanavapalvelu on tietoturvallinen ratkaisu vastaanottaa ilmoitukset.

Tietoja säilytetään ilmoituskanavapalvelussa rajoitetun ajan. Rekisterinpitäjä poistaa tiedot sen jälkeen, kun henkilötietojen käsittely ei ole enää tarpeen.

Henkilötietoja ei käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella.

Vain rajoitetulla määrällä henkilöitä on pääsy henkilötietoihin. Henkilöt, jotka käsittelevät ilmoituskanavapalveluun liittyviä henkilötietoja, ovat asianmukaisen salassapitovelvoitteen piirissä.