Mitä tietoja keräämme

Mitä tietoja keräämme

LYHYESTI

Taloustutkimus kerää tietoja tutkimusvastaajista kolmella tavalla:

 1. Vastaajien itsensä antamat tiedot, kuten tutkimusvastaukset sekä vastaajan taustatiedot
 2. Vastaajien taustatiedoista ja tutkimusvastauksista johdetut tiedot, kuten erilaiset segmentointitiedot
 3. Ulkoisista lähteistä kerätyt tai ostetut tiedot, jotka voidaan yhdistää tutkimusvastaajiin. Tällaisia tietoja ovat esim. Tilastokeskuksen tilastot sekä kaupallisista rekistereistä ostetut tiedot.

Lisätietoja tutkimusvastaajien tietojen käsittelystä löydät kohdasta Tutkimusvastaajat.

Taloustutkimuksen asiakkaat ovat pääasiassa yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin organisaatioita. Asiakkaista kerätään asiakkuuden hoitoon ja markkinointiin tarvittavia tietoja, kuten yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystietoja sekä tutkimusprojektien palautteita.

Lisätietoja asiakkaita koskevien tietojen käsittelystä löydät kohdasta Asiakkaat.

Henkilöstöstä kerätään pääasiassa lain edellyttämiä tietoja, kuten tietoja työajoista, palkoista ja henkilörekistereiden käsittelystä.

Lisätietoja henkilöstön tietojen käsittelystä löydät kohdasta Henkilöstö.

 

TUTKIMUSVASTAAJAT

Taloustutkimus kerää tietoja tutkimusvastaajista kolmella tavalla:

1. Vastaajien itsensä antamat tiedot, kuten tutkimusvastaukset sekä vastaajan henkilö- ja taustatiedot. Taustatietoja kysytään vaihtelevasti useimmissa tutkimuksissa sekä Taloustutkimuksen Internet-paneeliin rekisteröidyttäessä. Rekisteröitymisen yhteydessä tallennetaan seuraavat henkilö- ja taustatiedot:

 • Etunimi*
 • Sukunimi*
 • Sähköposti*
 • Käyttäjätunnus*
 • Salasana*
 • Katuosoite
 • Postinumero*
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sukupuoli
 • Syntymävuosi
 • Koulutukseen liittyviä tietoja
 • Elinvaiheeseen ja talouteen liittyviä tietoja
 • Työssäkäyntiin liittyviä tietoja
 • Kiinnostuksen kohteisiin liittyviä tietoja

*pakollinen tieto

Ryhmä-, teema-, ja syvähaastattelujen yhteydessä haastattelut voidaan nauhoittaa tai videoida. Nauhoittamisesta ja videoinnista kerrotaan haastateltaville etukäteen.

Internet-lomakkeella tehtyjen tutkimuskyselyiden yhteydessä voidaan vastaajien kiinnostuksen kohteita selvittää internet-selaimen evästetietojen perusteella, eli käytännössä selaushistorian perusteella. Selaushistoriasta muodostetaan tekoälyn avulla kiinnostusprofiili, jota käytetään täydentämään tutkimustuloksia. Silloin kun evästetietoja aiotaan käyttää, siihen kysytään tutkimusvastaajan lupa kyseisen tutkimuksen yhteydessä. Yksittäisen vastaajan kiinnostusprofiilin tietoja ei luovuteta Taloustutkimuksen ulkopuolelle, vaan tulokset raportoidaan sellaisessa muodossa, ettei yksittäistä tutkimusvastaajaa voida tunnistaa.

Tutkimukseen vastanneiden henkilöiden kesken saatetaan arpoa palkintoja ja palkintojen voittajien nimet julkaistaan Taloustutkimuksen internet-sivustolla. Tutkimusvastaajilta kysytään heidän halukkuudestaan osallistua arvontaan, mutta voittajan nimen julkaisemista ei voi kieltää. Voittajan nimi julkaistaan sivulla Tutkimusvastaajille ja hänestä kerrotaan etu- ja sukunimi, paikkakunta sekä missä arvonnassa hän voitti.
 

2. Vastaajien taustatiedoista ja tutkimusvastauksista johdetut tiedot, kuten erilaiset segmentointitiedot.
 

3. Ulkoisista lähteistä kerätyt tai ostetut tiedot, jotka voidaan yhdistää tutkimusvastaajiin. Tällaisia tietoja ovat esim. Tilastokeskuksen tilastot sekä kaupallisista rekistereistä ostetut tiedot. Tietoja hankitaan vain luotettavista lähteistä ja Taloustutkimus varmistaa, että tietojen luovuttajalla on oikeus luovuttaa ne.

Lisätietoja tutkimusvastaajien tietojen käsittelystä löydät kohdasta Tutkimusvastaajat.

 

ASIAKKAAT

Taloustutkimuksen asiakkaat ovat pääasiassa yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin organisaatioita. Asiakkaista kerätään seuraavassa taulukossa lueteltuja tietoja:

 • Y-tunnus
 • Yrityksen tiedot
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Asiakaspalautteet
 • Tilaustiedot
 • Tarjoustiedot
 • Laskutustiedot

Lisäksi asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja kerätään markkinointirekisteriin, johon tallennetaan yritys- ja yhteyshenkilötietoja. 

Lisätietoja asiakkaita koskevien tietojen käsittelystä löydät kohdasta Asiakkaat.

 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöstä kerätään pääasiassa lain edellyttämiä tietoja, kuten tietoja työajoista, poissaoloista, palkoista ja henkilörekistereiden käsittelystä.

Taloustutkimuksen toimipisteissä työskentelevien toimihenkilöiden kulunvalvontatiedot ja työaika tallennetaan sähköisesti. Tiedot tallennetaan turvallisesti ja niihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Päätoimipaikan ulko-ovia ja piha-alueita valvotaan kameravalvonnalla henkilöstön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Tutkimushaastettelijoiden tiedot kerätään rekisteriin, johon tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Henkilötunnus (palkanmaksua varten)
 • Tilinumero (palkanmaksua varten)
 • Kopio verokortista (palkanmaksua varten)
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Yrityksen sisäinen koulutus ja osaaminen
 • Käytettävissä olo (osapäivätöissä, kokopäivätöissä, yrittäjä vai käytettävissä milloin vain)
 • Syntymäaika
 • Työn aloituspäivä
 • Työn lopetuspäivä
 • Lopetussyy
 • Haastattelijan valokuva
 • Haastattelijalle luovutettu tietokone + muut työvälineet
 • Muita mahdollisia työsuhteeseen liittyviä tietoja
   

Taloustutkimuksen työtä ohjaa ISO 20252 -standardi, jonka mukaan 10 % jokaisessa tutkimuksessa tehdyistä tutkimushaastatteluista on validoitava soittamalla vastaajille ja tulokset on tallennettava validointirekisteriin.

Avoimen työhakemuksen lähettäneistä työnhakijoista tallennetaan keskitetysti sivulla Työnhakijoille olevissa lomakkeissa olevat tiedot. Avoimien positioiden kohdalla hakemukset saatetaan pyytää lähettämään tietylle henkilölle, jolloin kyseinen henkilö vastaa henkilötietojen käsittelystä asianmukaisella tavalla.

Lisätietoja henkilöstön tietojen käsittelystä löydät kohdasta Henkilöstö.