Uutiset 12.02.2019
Jaa:

Viestinnästä vastaavien päättäjien ja asiantuntijoiden näkemykset viestintätoimistokentästä

Viestintätoimistojen imagotutkimus selvitti viestintätoimistopalveluja käyttävien päättäjien ja asiantuntijoiden näkemyksiä viestintätoimistopalveluja tarjoavien toimistojen osaamisprofiilista, yritysmielikuvasta, alan kehitysnäkymistä ja suositteluhalukkuudesta.

Viestintä- ja markkinointiviestintätoimistojen tärkeimmät osaamisalueet lähitulevaisuudessa

Vastaajien arvioiden mukaan tutkimuksessa mukana olleiden 29 viestintätoimistopalveluja tarjoavan toimiston keskimääräinen osaamisprofiili keskittyy vahvasti mediaviestinnän, markkinointiviestinnän, konsultoinnin ja vaikuttajaviestinnän osaamiseen.

Eri toimistot profiloituvat kuitenkin hyvinkin selkeästi erilaisin osaamisprofiilein toisistaan. Osa toimistoista profiloituu selkeästi ns. perinteisten viestintätoimistopalvelujen tarjoajiksi ja osalla osaamisprofiili muodostuu vahvasti sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin osaamisesta.

Tärkeimmiksi viestintätoimistojen osaamisalueiksi tutkimukseen vastanneet päättäjät ja asiantuntijat nostivat sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin osaamisen. Tärkeässä roolissa ovat myös markkinointiviestinnän osaaminen ja strateginen suunnitteluosaaminen.

Eri viestintätoimistopalvelujen kehitysnäkymät lähitulevaisuudessa

Eniten lisääntyvät verkkoviestintään, verkossa tapahtuvaan sisällön jakoon, somen sisällöntuotantoon ja -hallintaan liittyvien palvelujen käyttö.

Suurimmat vähennykset löytyvät painettujen tuotteiden kohdalta kuten tuote- ja yritysesitteet, asiakas- ja sidosryhmälehdet sekä vuosikertomukset ja -raportit.


Tutkimuksen kohderyhmänä ovat eri yritysten viestinnästä vastaavat päättäjät ja asiantuntijat. Tutkimukseen vastasi yhteensä 667 eri yrityksen edustajaa. Tutkimuksen vastaajat rekrytoitiin puhelimitse ja vastaaminen tapahtui verkkokyselyn avulla. Puhelinrekrytointi ja nettitiedonkeruu toteutettiin syys–lokakuussa 2018. Tutkimusraportti valmistui joulukuussa 2018.

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Anne Melander, Taloustutkimus
anne.melander@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5356