Lehtitutkimukset – hyödynnä lukijoiden näkemykset

Lehtitutkimukset – hyödynnä lukijoiden näkemykset

15.04.2020

Lehtitutkimukset ovat yksi Taloustutkimuksen erityisosaamisalueista ja palvelemme mielellämme lehtenne kehityshankkeissa. Inspiransin liityttyä osaksi Taloustutkimus-konsernia voimme tarjota asiakkaillemme entistä laajemmin erilaisia lehtitutkimuksia sekä kvalitatiivisin että kvantitatiivisin menetelmin. 

Asiakas- ja sidosryhmälehti on tärkeä viestintäkanava, markkinointiväline ja konkreettinen etu kohderyhmälle. Hyvä ja toimiva lehti vahvistaa asiakasuskollisuutta ja ammatti-identiteettiä, tukee markkinointiviestintää, terävöittää imagoa ja brändiä sekä toimii suorana vuorovaikutuskanavana kohderyhmään.

Lehden sisältöä on kuitenkin kehitettävä jatkuvasti vastaamaan paremmin kohderyhmän tarpeita ja odotuksia, jotta se olisi heille entistä relevantimpi. Lehdille asetettujen tavoitteiden kääntäminen laadukkaaksi ja kiinnostavaksi sisällöksi on lehden tekijöille jatkuva haaste. Lehden toimituksellista kehitystyötä suuntaamaan ja tehostamaan räätälöity tutkimus antaakin työkaluja toimitukselle lukijakunnan tuntemiseen ja sitä kautta vaikuttavaan kehitystyöhön.

Syvällistä ymmärrystä kehitystyön pohjalle – kvalitatiivinen lehtitutkimus

Kvalitatiivisessa lukijatutkimuksessa tavoitteena on tuottaa syvällistä ymmärrystä kohderyhmän tarpeista, toiveista ja odotuksista tutkittavaa lehteä kohtaan sekä tietoa siitä, miten lehti nykyisellään täyttää kohderyhmän odotukset. Tarkoituksena on ymmärtää keskeiset kehityskohteet tulevan kehittämistyön pohjaksi. Tätä ymmärrystä ja konkreettisia kehitysehdotuksia haetaan käymällä lehteä yksityiskohtaisesti läpi osallistujien kanssa.

Kvalitatiivinen lehtitutkimus voidaan toteuttaa hyvin laajasti palvelemaan esimerkiksi lehtikonseptin kehittämistä tai suppeammin kvantitatiivisen lomakesuunnittelun pohjalle. Kvalitatiiviset lehtitutkimukset toteuttaa Inspirans Oy, joka vastaa Taloustutkimus-konsernin laadullisista tutkimuksista.

Määrällistä näkemystä kehitystyön pohjalle – kvantitatiivinen lukijatutkimus

Lehdelle asetetut tavoitteet ja tutkittavat asiakokonaisuudet käydään aina lehden edustajien kanssa läpi ja keskustelun pohjalta Taloustutkimus tekee ehdotuksen varsinaiseksi kysymyslomakkeeksi.

Kvantitatiivinen lukijapalaute voidaan kerätä nettikyselynä, puhelinhaastatteluna sekä kirje- ja nettiyhdistelmänä, jossa mukana myös verkkolomake esimerkiksi lehden omilla verkkosivuilla. Nettilomake on mobiilioptimoitu, joten tutkimukseen voi vastata tietokoneen lisäksi älyuhelimella tai tabletilla. Lisäksi nettikyselyissä vastaamisen apuna käytetään näköislehteä.

Taloustutkimuksella on useiden vuosien kokemus lehtitutkimuksista. Tulosten ammattitaitoinen analysointi ja tulkinta varmistaa niiden hyödynnettävyyden lehden kehittämisessä, palveluiden ja tuotteiden markkinoinnissa, ammatillisen identiteetin vahvistamisessa sekä lukijapalautteen saamisessa. Vertailuja varten käytössämme on laaja, yli 100 lehden lukijatutkimustietopankki yli 10 vuoden ajalta.

Tärkeät lukijaryhmät esille

Taloustutkimuksella on myös tarjota erityinen menetelmä sisällönkehityksen, lukutottumusten ja ilmoitusmyynnin kannalta tärkeimpien kohderyhmien tunnistamiseen. Lukijatyypit muodostetaan merkittävimpien lukijoita erottelevien tekijöiden avulla. Erottelevina tekijöinä voidaan käyttää esimerkiksi lukijoiden asenteita ja arvoja, kiinnostuksen kohteita, elämäntyyliä ja harrastuksia.

Löydetyt lukijatyypit profiloidaan demograafisesti sekä muiden kohderyhmien profilointiin hyödyllisten tietojen avulla (esim. lukutottumukset printti/digi).

Tietoa lukijatyyppien piirteistä ja suhteellisesta koosta voidaan käyttää lehden sisällön ja kanavavalintojen suunnitteluun:

  • mitkä asiat erottelevat lukijatyypit toisistaan
  • mihin asioihin ja lukijaryhmiin haluamme keskittyä
  • miten lehden sisältöä tulisi kehittää eri lukijaryhmille
  • millainen viestintä ja markkinointi tehoaa eri lukijaryhmiin
  • mikä kanava (printti, some, verkko) palvelee eri lukijaryhmiä parhaiten.


Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää erilaisista lehtitutkimuksista:

Katja Mikkonen, Taloustutkimus Oy, +358 40 844 0924
katja.mikkonen@taloustutkimus.fi

Pirjo Ekman, Inspirans Oy, +358 50 591 1030
pirjo.ekman@inspirans.fi

Arkistoon