SHARE-ERIC kerää tietoa ikääntymisestä, terveydestä ja eläköitymisestä

 

SHARE-ERIC eli Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe on yli 50-vuotiaille eurooppalaisille ja heidän kumppaneilleen tehtävä haastattelututkimus, jossa kerätään tietoa ikääntymisestä, terveydestä ja eläköitymisestä. Kyseessä on tämän hetken laajin ikääntymistä koskeva tieteellinen kyselytutkimus Euroopassa ja mukana on yhteensä 28 maata. Tutkimusta tehdään muun muassa siksi, että väestö vanhenee Euroopassa nopeasti ja työikäistä väestöä on yhä vähemmän eläköityvään väestöön verrattuna. Tavoitteena on tuottaa kattavasti avointa ja maittain vertailtavissa olevaa tutkimusdataa tutkijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön eri Euroopan maista.

Suomi on nyt mukana ensimmäisen kerran seitsemättä kertaa tehtävässä SHARE-ERIC tiedonkeruussa. Kyseessä on pitkittäistutkimus, joten tavoitteena on haastatella samoja ihmisiä aina kahden vuoden välein. Tähän mennessä aiempien kierrosten aineistosta on julkaistu jo lähes 1400 tieteellistä julkaisua ja uusia ilmestyy viikoittain. SHARE-ERIC on osa EU:n tutkimusinfrastruktuuria (ERIC=European Research Infrastructure Consortium) ja se saa rahoitusta EU:n Horizons 2020 -ohjelmasta.

Tutkimusta koordinoi kansainvälisesti Max Planck Yhteisön sosiaalipolitiikan ja -lain instituutti. Suomessa tutkimuksen toteuttavat Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos ja Taloustutkimus, jonka vastuulla on tiedonkeruu. Syksyllä 2016 on järjestetty kaksi kenttäharjoitteluvaihetta, joissa on haastateltu yhteensä kahtasataa ihmistä. Maaliskuussa 2017 alkaa varsinaisen aineiston tiedonkeruu, jossa haastatellaan 2000 vastaajaa edustavasti ympäri Suomen. Taloustutkimuksen haastattelijat keräävät tiedon henkilökohtaisina käyntihaastatteluina tutkimukseen satunnaisotannalla valikoituneiden henkilöiden kanssa sovittuina aikoina. Haastattelut jatkuvat syyskuuhun 2017 asti. Tiedonkeruun valmistuttua aineisto on vapaasti tutkijoiden käytettävissä.

Lisätietoja:
http://www.share-project.org/
http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/vaestotutkimus/share/

Sakari Sandqvist, markkinatutkija
Taloustutkimus Oy
p. 010 758 5557, sakari.sandqvist@taloustutkimus.fi

Anna Rotkirch, tutkimusjohtaja
Väestöntutkimuslaitos
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi